Inleiding

Het jaar 2017 stond voornamelijk in het teken van een aantal grote meerjarige programma’s die voor het tweede jaar liepen; het Strategisch Partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het programma Russian Language News Exchange én het 5-jarige Syrië programma met het Zweedse ontwikkelingsagentschap Sida. Naast deze voortzetting werd 2017 gekenmerkt door het aflopen van diverse subsidies ten behoeve van ons project Radio Dabanga. Daarom heeft Free Press Unlimited dit project in 2017 deels uit eigen middelen gefinancierd.

Het afgelopen jaar kende vele successen op het gebied van fondsenwerving en implementatie van projecten. Toch werd het financiële jaar van Free Press Unlimited in 2018 getekend door het ontbreken van volledige financiering van een tweetal grote projecten.

Zowel voor Radio Dabanga als voor Radio Tamazuj werd helaas geen volledige financiering gevonden, maar liepen de kosten wel door. Inmiddels zijn beide projecten weer volledig gedekt, maar gedurende 2018 hebben ze een sterk negatieve invloed gehad op het resultaat. In 2018 beleefde het Strategisch Partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een succesvol derde jaar. Dit geldt ook voor het programma Russian Language News Exchange en het Syrië programma met steun van de Zweedse overheidsorganisatie Sida.

Voor Radio Dabanga begon de onfortuinlijke periode al in 2017 en duurde voort tot mei 2018. Vanaf toen werd het project weer volledig ondersteund met een toekenning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Free Press Unlimited heeft in 2018 in totaal € 350.000 uit eigen middelen bijgedragen om dit project, dat al 10 jaar bestaat en dagelijks ruim 2 miljoen mensen van levensreddende informatie voorziet, te laten voortbestaan. Aangezien Free Press Unlimited geen toereikende reserves heeft om voor een derde jaar bij te dragen zijn we zeer verheugd dat voor de komende jaren in ieder geval weer volledige dekking is gevonden. Ook Radio Tamazuj is vanaf 1 januari 2019 weer geheel gefinancierd. In 2018 heeft Free Press Unlimited in totaal € 275.000 bijgedragen om dit station in stand te houden.

Al met al zijn we niet ontevreden met het feit dat we het uiteindelijke exploitatietekort beperkt hebben tot het bedrag van €196.108. Dit leidt er weliswaar toe dat onze continuïteitsreserve tot onder onze norm van 70% van de kosten van de exploitatiekosten is gedaald. Gezien de goed gevulde subsidieportefeuille tot en met 2020 achten we dit aanvaardbaar. In 2018 is in totaal voor iets meer dan € 10 miljoen aan projectfinanciering geworven met looptijden van 10 maanden tot drie jaar.

Eenzelfde bedrag is in het prille begin van 2019 gecontracteerd. Hiermee moeten we in staat zijn om de komende jaren weer boven de norm uit te komen. Het exploitatietekort is onttrokken aan de continuïteitsreserve die daarmee uitkomt op iets meer dan 2 miljoen euro. Het beleid is om de continuïteitsreserve uit te laten komen tussen de 70% en 150% van de exploitatiekosten. Per eind 2018 staat de reserve op 68%.

Ten opzichte van de begroting zijn de totale baten zo’n € 1,5 miljoen lager uitgekomen op een totaal van € 14.347.720. Dit verschil met de begroting wordt met name veroorzaakt doordat we geen projecten met andere organisaties zonder winststreven hebben kunnen ontplooien. Ten tijde van het opstellen van de begroting was voor een bedrag van ongeveer € 1 miljoen aan projecten opgenomen welke niet concreet zijn geworden.

Helaas zijn ook de baten van bedrijven lager uitgevallen dan begroot. Dat geldt in mindere mate voor de baten uit subsidies van overheden en loterijorganisaties. De baten uit particulieren is relatief gezien wel sterk gestegen, onder meer dankzij een crowdfundingscampagne voor Radio Dabanga. We hopen dat deze trend zich voortzet mede omdat het een gezonde diversificatie van onze baten is en directe steun vanuit het publiek extra waardevol is.

Tot slot kunnen we in termen van risico’s stellen dat het verkrijgen van financiering voor onze activiteiten ná 2020 bijzonder hoog in onze risicoanalyse naar voren komt. Na 2020 lopen een aantal grote donorcontracten af, waaronder het Strategisch Partnerschap. De huidige fondsenwervingscapaciteiten zijn er dan ook volledig op gericht om te werven voor die periode en erna. Overige risico’s, zoals het werken in conflictgebieden volgen op afstand omdat deze vanwege onze ervaring beter te beheersen zijn.

Ruth Kronenburg
april 2019


Balans per 31 december 2018

Alle bedragen zijn in euro’s

Activa 31-12-2018 31-12-2017
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Website 4.332 3.614
Materiële vaste activa
Verbouwing 113.596 123.636
Kantoorinventaris 50.149 52.447
Hard- en software 38.178 28.545
Totaal materiële vaste activa 201.923 204.628
Totaal vaste activa 206.254  208.242
Vlottende activa
Overlopende activa 121.358 172.928
Vorderingen en voorschotten 19.997 66.249
Te ontvangen subsidies 1.894.089 1.883.399
Totaal vlottende activa 2.035.444 2.122.576
Liquide middelen
Nederland 5.311.670 4.387.495
Buitenland 399.749 294.670
Totaal liquide middelen 5.711.419 4.682.164
Totaal der activa 7.953.117 7.012.982

 

Passiva 31-12-2018 31-12-2017
Reserve en fondsen
Continuïteitsreserve 2.037.299 2.233.407
Veiligheidsfonds Reporters Respond 27.490 27.490
Totaal reserves en fondsen 2.064.789 2.260.897
Kortlopende schulden
Personeel gerelateerde schulden 267.543 235.118
Schulden aan leveranciers 204.573 407.246
Overige schulden 124.844 131.188
Verplichtingen lopende projecten 1.148.397 1.459.570
Vooruitontvangen subsidies 4.142.972 2.518.963
Totaal kortlopende schulden 5.888.328 4.752.085
Totaal der passiva 7.953.117 7.012.982

Staat van baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro’s

Baten 2018 begroting 2017
Baten van subsidies van overheden 12.752.158 12.940.000 11.469.865
Baten van loterijorganisaties 1.131.815 1.335.000 1.655.187
Baten van andere org. zonder winststr. 356.057 1.325.000 698.290
Baten van bedrijven 27.284 225.000 207.647
Baten van particulieren, overig 80.405 50.000 51.208
Som van de geworven baten 14.347.720 15.875.000 14.082.197
Lasten
Besteed aan doelstelling
Programma mediaondersteuning 13.678.857 14.794.806 13.303.362
Wervingskosten 451.780 494.271 316.441
Kosten beheer en administratie 411.796 508.497 448.817
Som van de lasten 14.542.433 15.797.574 14.068.620
 Saldo vóór financiële baten en lasten -194.713 77.426 13.577
 Saldo financiële baten en lasten -1.395  -25.000  -44.144
Saldo baten en lasten -196.108 52.426 -30.566
 Bestemming van het saldo
 Toegevoegd aan:
 Continuïteitsreserve -196.108 52.426  -31.305
Bestemmingsreserve  0  0  0
Onttrekking Veiligheidsfonds  0  0  0
Totaal -196.108 52.426 -31.305
Kengetallen 2018 begroting 2017
Besteding doelstelling / som van de geworven baten 95,3% 93,2% 94,5%
Besteding doelstelling / som der lasten 94,1% 93,7% 94,6%
Wervingskosten / som van de geworven baten 3,1% 3,1% 2,2%
Beheer en administratie / totale lasten 2,8% 3,2% 3,2%

Kasstroomoverzicht

Alle bedragen zijn in euro’s

Kasstroomoverzicht 2018 2017
Operationale activiteiten
Saldo baten en lasten boekjaar -196.108 -31.306
Afschrijvingen 84.514 102.194
Bruto kasstroom op basis van operationele activiteiten -111.595 70.887
Mutatie in vlottende activa 87.132 1.082.934
Mutatie in kortlopende schulden 1.136.243 -2.241.995
Netto kasstroom op basis van operationele activiteiten 1.111.781 -1.088.173
Investeringsactiviteiten
Mutatie vaste activa -82.526  -138.219
Mutatie in liquide middelen 1.029.255 -1.226.392
Liquide middelen per begin boekjaar 4.682.164 5.908.556
Liquide middelen per einde boekjaar 5.711.419 4.682.164
Mutatie in liquide middelen 1.029.255 -1.226.392

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (aangepast 2016). In de Richtlijn is aansluiting gezocht bij internationale standaarden, algemene richtlijnen en het CBF-keur.

Grondslagen voor waardering

Consolidatie

De jaarrekening is opgesteld door consolidatie van Stichting Free Press Unlimited, Free Voice South
Sudan (FVSS) en kantoor Oost-Europa. De laatste twee genoemden zijn we verplicht mee te tellen in de cijfers vanwege bepalingen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de formele zeggenschapsstructuur. Het is echter de bedoeling van Free Press Unlimited dit slechts tijdelijk te laten bestaan. Free Press Unlimited wil benadrukken dat beide stichtingen feitelijk zelfstandig opereren.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs met aftrek van de, op basis van de geschatte levensduur bepaalde, afschrijvingen. De afschrijvingstermijn voor de website is 3 jaar (33,3%).

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs met aftrek van de, op basis van de geschatte levensduur bepaalde, afschrijvingen. De afschrijvingstermijn voor telefooncentrale, computers en overige hard- en software is 3 jaar (33,3%). De kantoorinventaris wordt in 5 jaar (20%) afgeschreven 20% en de verbouwing 7 jaar (14,3%).

Alle (im)materiële vaste activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Verplichting lopende projecten

De verplichting lopende projecten is het saldo van daadwerkelijk met partnerorganisaties afgesloten contracten (verplichtingen) met aftrek van betaalde voorschotten aan deze partnerorganisaties.

Vooruitontvangen subsidies / te ontvangen subsidies

Veel subsidies hebben een looptijd langer dan een kalenderjaar. Het verschil tussen het door de donor (subsidieverstrekker) in een kalenderjaar betaalde voorschot en in datzelfde kalenderjaar besteed project- geld (gerealiseerde subsidiebaten) wordt in de balans als ‘Vooruitontvangen subsidies’ getoond. Indien de gerealiseerde subsidiebaten hoger zijn dan het voorschot van de donor wordt een vordering in de balans verwerkt onder ‘Te ontvangen subsidies’.

Overlopende passiva

Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling saldo baten en lasten

Subsidiebaten

Subsidiebaten worden toegerekend op basis van de gerealiseerde (in-)directe bestedingen aan de doelstelling binnen de in de subsidiebeschikking vastgelegde kaders.

Baten van nationale loterijen

Verwerking van ongeoormerkte baten uit nationale loterijen vindt plaats in het jaar waarin de bate is toe- gezegd. Als op balansdatum deze toezegging hard is en ziet op het huidige boekjaar zonder expliciete terug- betalingsverplichtingen, wordt deze opgenomen als vordering en als bate verantwoord.

Giften en donaties

De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met vooruit ontvangen giften en donaties.

Kostenverdeling

De kosten voor beheer en administratie, fondsenwerving en de verschillende doelstellingen zijn berekend op basis van een verdeelsleutel conform Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (aangepast 2016) die is toegelicht op pagina 20 en 21.

Saldo baten en lasten

Het saldo van de baten en lasten wordt berekend door het verschil van de aan het jaar toe te rekenen baten vermin- derd met de lasten die nodig zijn om deze te realiseren.


Beloning bestuur

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Free Press Unlimited. Het voor Free Press Unlimited toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 174.000. De bezoldiging wordt hieronder én in het managementverslag in het jaarverslag van 2018 verder toegelicht. Daaruit blijkt ook dat de…

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Free Press Unlimited. Het voor Free Press Unlimited toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 174.000.

De bezoldiging wordt hieronder én in het managementverslag in het jaarverslag van 2018 verder toegelicht. Daaruit blijkt ook dat de leden van de Raad van Toezicht hun functie onbezoldigd uitoefenen.

Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen. Alle bedragen zijn in euro’s.

bedragen x € 1 Willems, L.A.M. Kronenburg, R.C.E.
 Functiegegevens Directeur Policy and Programs Directeur Operations
 Aanvang en einde functievervulling in 2017  01/01-31/12  01/01-31/12
 Deeltijdfactor in fte  1,0  1,0
 Gewezen topfunctionaris  Nee  Nee
 (Fictieve) dienstbetrekking  Nee  Nee
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 93.908 92.781
 Beloningen betaalbaar op termijn 12.497 11.036
 Subtotaal 106.405 103.817
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 174.000 174.000
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag  N.v.t.  N.v.t.
 Totale bezoldiging 106.405 103.817
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.
 Gegevens 2017
 Aanvang en einde functievervulling in 2016  01/01-31/12  01/01-31/12
 Deeltijdfactor 2016 in fte  1,0  1,0
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 99.371 89.248
Beloningen betaalbaar op termijn 12.740 11.245
 Totale bezoldiging 2017 112.111 100.493

Tabel 1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder*

Functie Naam
Voorzitter Raad van Toezicht Daalmeijer, J.J.
Lid van de Raad van Toezicht Eenkhoorn, B.
Lid van de Raad van Toezicht De Vries, C.C.
Lid van de Raad van Toezicht Schaake, M.R.
Lid van de Raad van Toezicht Gijsbertsen, R.J.
 Lid van de Raad van Toezicht Boer, J.H.
Lid van de Raad van Toezicht  Fuller, M.E.**

Kengetallen personeel

Per ultimo 2018 zijn er 61,6 fte (2017: 56,1 fte) werkzaam bij Free Press Unlimited. Dit betreft zowel contracten voor onbepaalde als bepaalde tijd. Deze zijn onder te verdelen in 54,8 fte (2017: 47,8 fte) voor de organisatie Free Press Unlimited en 6,7 fte (2017: 8,3 fte) zijn toe te rekenen aan de activiteit Radio Dabanga. Voor meer informatie wordt naar het managementverslag in het Jaarverslag 2018 verwezen.

* Tabellen 1b en 1c zijn niet van toepassing voor onze jaarrekening.
** De heer M.E. Fuller is gedurende het jaar 2018 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.