Balans per 31 december 2018

Alle bedragen zijn in euro’s

Activa 31-12-2018 31-12-2017
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Website 4.332 3.614
Materiële vaste activa
Verbouwing 113.596 123.636
Kantoorinventaris 50.149 52.447
Hard- en software 38.178 28.545
Totaal materiële vaste activa 201.923 204.628
Totaal vaste activa 206.254  208.242
Vlottende activa
Overlopende activa 121.358 172.928
Vorderingen en voorschotten 19.997 66.249
Te ontvangen subsidies 1.894.089 1.883.399
Totaal vlottende activa 2.035.444 2.122.576
Liquide middelen
Nederland 5.311.670 4.387.495
Buitenland 399.749 294.670
Totaal liquide middelen 5.711.419 4.682.164
Totaal der activa 7.953.117 7.012.982

 

Passiva 31-12-2018 31-12-2017
Reserve en fondsen
Continuïteitsreserve 2.037.299 2.233.407
Veiligheidsfonds Reporters Respond 27.490 27.490
Totaal reserves en fondsen 2.064.789 2.260.897
Kortlopende schulden
Personeel gerelateerde schulden 267.543 235.118
Schulden aan leveranciers 204.573 407.246
Overige schulden 124.844 131.188
Verplichtingen lopende projecten 1.148.397 1.459.570
Vooruitontvangen subsidies 4.142.972 2.518.963
Totaal kortlopende schulden 5.888.328 4.752.085
Totaal der passiva 7.953.117 7.012.982