Beloning bestuur

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Free Press Unlimited. Het voor Free Press Unlimited toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 174.000.

De bezoldiging wordt hieronder én in het managementverslag in het jaarverslag van 2018 verder toegelicht. Daaruit blijkt ook dat de leden van de Raad van Toezicht hun functie onbezoldigd uitoefenen.

Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen. Alle bedragen zijn in euro’s.

bedragen x € 1 Willems, L.A.M. Kronenburg, R.C.E.
 Functiegegevens Directeur Policy and Programs Directeur Operations
 Aanvang en einde functievervulling in 2017  01/01-31/12  01/01-31/12
 Deeltijdfactor in fte  1,0  1,0
 Gewezen topfunctionaris  Nee  Nee
 (Fictieve) dienstbetrekking  Nee  Nee
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 93.908 92.781
 Beloningen betaalbaar op termijn 12.497 11.036
 Subtotaal 106.405 103.817
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 174.000 174.000
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag  N.v.t.  N.v.t.
 Totale bezoldiging 106.405 103.817
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.
 Gegevens 2017
 Aanvang en einde functievervulling in 2016  01/01-31/12  01/01-31/12
 Deeltijdfactor 2016 in fte  1,0  1,0
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 99.371 89.248
Beloningen betaalbaar op termijn 12.740 11.245
 Totale bezoldiging 2017 112.111 100.493

Tabel 1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder*

Functie Naam
Voorzitter Raad van Toezicht Daalmeijer, J.J.
Lid van de Raad van Toezicht Eenkhoorn, B.
Lid van de Raad van Toezicht De Vries, C.C.
Lid van de Raad van Toezicht Schaake, M.R.
Lid van de Raad van Toezicht Gijsbertsen, R.J.
 Lid van de Raad van Toezicht Boer, J.H.
Lid van de Raad van Toezicht  Fuller, M.E.**

Kengetallen personeel

Per ultimo 2018 zijn er 61,6 fte (2017: 56,1 fte) werkzaam bij Free Press Unlimited. Dit betreft zowel contracten voor onbepaalde als bepaalde tijd. Deze zijn onder te verdelen in 54,8 fte (2017: 47,8 fte) voor de organisatie Free Press Unlimited en 6,7 fte (2017: 8,3 fte) zijn toe te rekenen aan de activiteit Radio Dabanga. Voor meer informatie wordt naar het managementverslag in het Jaarverslag 2018 verwezen.

* Tabellen 1b en 1c zijn niet van toepassing voor onze jaarrekening.
** De heer M.E. Fuller is gedurende het jaar 2018 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.