Inleiding

Het jaar 2017 stond voornamelijk in het teken van een aantal grote meerjarige programma’s die voor het tweede jaar liepen; het Strategisch Partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het programma Russian Language News Exchange én het 5-jarige Syrië programma met het Zweedse ontwikkelingsagentschap Sida. Naast deze voortzetting werd 2017 gekenmerkt door het aflopen van diverse subsidies ten behoeve van ons project Radio Dabanga. Daarom heeft Free Press Unlimited dit project in 2017 deels uit eigen middelen gefinancierd.

Het afgelopen jaar kende vele successen op het gebied van fondsenwerving en implementatie van projecten. Toch werd het financiële jaar van Free Press Unlimited in 2018 getekend door het ontbreken van volledige financiering van een tweetal grote projecten.

Zowel voor Radio Dabanga als voor Radio Tamazuj werd helaas geen volledige financiering gevonden, maar liepen de kosten wel door. Inmiddels zijn beide projecten weer volledig gedekt, maar gedurende 2018 hebben ze een sterk negatieve invloed gehad op het resultaat. In 2018 beleefde het Strategisch Partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een succesvol derde jaar. Dit geldt ook voor het programma Russian Language News Exchange en het Syrië programma met steun van de Zweedse overheidsorganisatie Sida.

Voor Radio Dabanga begon de onfortuinlijke periode al in 2017 en duurde voort tot mei 2018. Vanaf toen werd het project weer volledig ondersteund met een toekenning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Free Press Unlimited heeft in 2018 in totaal € 350.000 uit eigen middelen bijgedragen om dit project, dat al 10 jaar bestaat en dagelijks ruim 2 miljoen mensen van levensreddende informatie voorziet, te laten voortbestaan. Aangezien Free Press Unlimited geen toereikende reserves heeft om voor een derde jaar bij te dragen zijn we zeer verheugd dat voor de komende jaren in ieder geval weer volledige dekking is gevonden. Ook Radio Tamazuj is vanaf 1 januari 2019 weer geheel gefinancierd. In 2018 heeft Free Press Unlimited in totaal € 275.000 bijgedragen om dit station in stand te houden.

Al met al zijn we niet ontevreden met het feit dat we het uiteindelijke exploitatietekort beperkt hebben tot het bedrag van €196.108. Dit leidt er weliswaar toe dat onze continuïteitsreserve tot onder onze norm van 70% van de kosten van de exploitatiekosten is gedaald. Gezien de goed gevulde subsidieportefeuille tot en met 2020 achten we dit aanvaardbaar. In 2018 is in totaal voor iets meer dan € 10 miljoen aan projectfinanciering geworven met looptijden van 10 maanden tot drie jaar.

Eenzelfde bedrag is in het prille begin van 2019 gecontracteerd. Hiermee moeten we in staat zijn om de komende jaren weer boven de norm uit te komen. Het exploitatietekort is onttrokken aan de continuïteitsreserve die daarmee uitkomt op iets meer dan 2 miljoen euro. Het beleid is om de continuïteitsreserve uit te laten komen tussen de 70% en 150% van de exploitatiekosten. Per eind 2018 staat de reserve op 68%.

Ten opzichte van de begroting zijn de totale baten zo’n € 1,5 miljoen lager uitgekomen op een totaal van € 14.347.720. Dit verschil met de begroting wordt met name veroorzaakt doordat we geen projecten met andere organisaties zonder winststreven hebben kunnen ontplooien. Ten tijde van het opstellen van de begroting was voor een bedrag van ongeveer € 1 miljoen aan projecten opgenomen welke niet concreet zijn geworden.

Helaas zijn ook de baten van bedrijven lager uitgevallen dan begroot. Dat geldt in mindere mate voor de baten uit subsidies van overheden en loterijorganisaties. De baten uit particulieren is relatief gezien wel sterk gestegen, onder meer dankzij een crowdfundingscampagne voor Radio Dabanga. We hopen dat deze trend zich voortzet mede omdat het een gezonde diversificatie van onze baten is en directe steun vanuit het publiek extra waardevol is.

Tot slot kunnen we in termen van risico’s stellen dat het verkrijgen van financiering voor onze activiteiten ná 2020 bijzonder hoog in onze risicoanalyse naar voren komt. Na 2020 lopen een aantal grote donorcontracten af, waaronder het Strategisch Partnerschap. De huidige fondsenwervingscapaciteiten zijn er dan ook volledig op gericht om te werven voor die periode en erna. Overige risico’s, zoals het werken in conflictgebieden volgen op afstand omdat deze vanwege onze ervaring beter te beheersen zijn.

Ruth Kronenburg
april 2019