Kasstroomoverzicht

Alle bedragen zijn in euro’s

Kasstroomoverzicht 2018 2017
Operationale activiteiten
Saldo baten en lasten boekjaar -196.108 -31.306
Afschrijvingen 84.514 102.194
Bruto kasstroom op basis van operationele activiteiten -111.595 70.887
Mutatie in vlottende activa 87.132 1.082.934
Mutatie in kortlopende schulden 1.136.243 -2.241.995
Netto kasstroom op basis van operationele activiteiten 1.111.781 -1.088.173
Investeringsactiviteiten
Mutatie vaste activa -82.526  -138.219
Mutatie in liquide middelen 1.029.255 -1.226.392
Liquide middelen per begin boekjaar 4.682.164 5.908.556
Liquide middelen per einde boekjaar 5.711.419 4.682.164
Mutatie in liquide middelen 1.029.255 -1.226.392