Staat van baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro’s

Baten 2018 begroting 2017
Baten van subsidies van overheden 12.752.158 12.940.000 11.469.865
Baten van loterijorganisaties 1.131.815 1.335.000 1.655.187
Baten van andere org. zonder winststr. 356.057 1.325.000 698.290
Baten van bedrijven 27.284 225.000 207.647
Baten van particulieren, overig 80.405 50.000 51.208
Som van de geworven baten 14.347.720 15.875.000 14.082.197
Lasten
Besteed aan doelstelling
Programma mediaondersteuning 13.678.857 14.794.806 13.303.362
Wervingskosten 451.780 494.271 316.441
Kosten beheer en administratie 411.796 508.497 448.817
Som van de lasten 14.542.433 15.797.574 14.068.620
 Saldo vóór financiële baten en lasten -194.713 77.426 13.577
 Saldo financiële baten en lasten -1.395  -25.000  -44.144
Saldo baten en lasten -196.108 52.426 -30.566
 Bestemming van het saldo
 Toegevoegd aan:
 Continuïteitsreserve -196.108 52.426  -31.305
Bestemmingsreserve  0  0  0
Onttrekking Veiligheidsfonds  0  0  0
Totaal -196.108 52.426 -31.305
Kengetallen 2018 begroting 2017
Besteding doelstelling / som van de geworven baten 95,3% 93,2% 94,5%
Besteding doelstelling / som der lasten 94,1% 93,7% 94,6%
Wervingskosten / som van de geworven baten 3,1% 3,1% 2,2%
Beheer en administratie / totale lasten 2,8% 3,2% 3,2%