Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (aangepast 2016). In de Richtlijn is aansluiting gezocht bij internationale standaarden, algemene richtlijnen en het CBF-keur.

Grondslagen voor waardering

Consolidatie

De jaarrekening is opgesteld door consolidatie van Stichting Free Press Unlimited, Free Voice South
Sudan (FVSS) en kantoor Oost-Europa. De laatste twee genoemden zijn we verplicht mee te tellen in de cijfers vanwege bepalingen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de formele zeggenschapsstructuur. Het is echter de bedoeling van Free Press Unlimited dit slechts tijdelijk te laten bestaan. Free Press Unlimited wil benadrukken dat beide stichtingen feitelijk zelfstandig opereren.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs met aftrek van de, op basis van de geschatte levensduur bepaalde, afschrijvingen. De afschrijvingstermijn voor de website is 3 jaar (33,3%).

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs met aftrek van de, op basis van de geschatte levensduur bepaalde, afschrijvingen. De afschrijvingstermijn voor telefooncentrale, computers en overige hard- en software is 3 jaar (33,3%). De kantoorinventaris wordt in 5 jaar (20%) afgeschreven 20% en de verbouwing 7 jaar (14,3%).

Alle (im)materiële vaste activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Verplichting lopende projecten

De verplichting lopende projecten is het saldo van daadwerkelijk met partnerorganisaties afgesloten contracten (verplichtingen) met aftrek van betaalde voorschotten aan deze partnerorganisaties.

Vooruitontvangen subsidies / te ontvangen subsidies

Veel subsidies hebben een looptijd langer dan een kalenderjaar. Het verschil tussen het door de donor (subsidieverstrekker) in een kalenderjaar betaalde voorschot en in datzelfde kalenderjaar besteed project- geld (gerealiseerde subsidiebaten) wordt in de balans als ‘Vooruitontvangen subsidies’ getoond. Indien de gerealiseerde subsidiebaten hoger zijn dan het voorschot van de donor wordt een vordering in de balans verwerkt onder ‘Te ontvangen subsidies’.

Overlopende passiva

Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling saldo baten en lasten

Subsidiebaten

Subsidiebaten worden toegerekend op basis van de gerealiseerde (in-)directe bestedingen aan de doelstelling binnen de in de subsidiebeschikking vastgelegde kaders.

Baten van nationale loterijen

Verwerking van ongeoormerkte baten uit nationale loterijen vindt plaats in het jaar waarin de bate is toe- gezegd. Als op balansdatum deze toezegging hard is en ziet op het huidige boekjaar zonder expliciete terug- betalingsverplichtingen, wordt deze opgenomen als vordering en als bate verantwoord.

Giften en donaties

De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met vooruit ontvangen giften en donaties.

Kostenverdeling

De kosten voor beheer en administratie, fondsenwerving en de verschillende doelstellingen zijn berekend op basis van een verdeelsleutel conform Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (aangepast 2016) die is toegelicht op pagina 20 en 21.

Saldo baten en lasten

Het saldo van de baten en lasten wordt berekend door het verschil van de aan het jaar toe te rekenen baten vermin- derd met de lasten die nodig zijn om deze te realiseren.