Medewerkers

Free Press Unlimited heeft dit jaar bijzonder veel gevraagd van haar medewerkers – en gekregen. De betrokkenheid was opnieuw groot en over de resultaten mogen we met ons allen zeer tevreden zijn. Aan het eind van het jaar bood de directie alle medewerkers en hun partners dan ook een bijzonder kerstdiner aan, als dank voor de tomeloze inzet, ook in lastige tijden.

Personeelsbeleid

De drie pijlers waarop we eind 2016 ons nieuwe HR-beleid baseerden, zijn nog onverminderd actueel:
1. Medewerkers zijn de belangrijkste pijlers van de organisatie.
2. Free Press Unlimited wil een aantrekkelijke werkgever zijn.
3. Het personeelsbeleid moet goed uitgevoerd worden.

Samen met het team Kennis en Kwaliteit zorgt de HR-manager ervoor dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en blijven leren. We houden het werk aantrekkelijk door de mogelijkheid om binnen de organisatie een andere baan te vinden: we zetten een vacature eerst één week intern uit en daarna pas extern uit als dat geen goede kandidaat oplevert. Verder kan elke medewerker eens in de vijf jaar een doorbetaald opfrisverlof krijgen: drie weken vakantie óf zes weken voor een cursus of studie. In 2018 kozen twee mensen voor een verlof van zes weken.

Om de HR-processen voor iedereen helder te houden, vervingen we in 2018 het rechtspositiereglement door een Personeelsgids. Met dezelfde informatie, maar nu beter leesbaar en begrijpelijk. Voor nieuwe medewerkers ligt er een introductieboekje klaar met praktische informatie over Free Press Unlimited, wordt er een introductiecursus aangeboden en worden ze gekoppeld aan een collega die als buddy optreedt, en hen de eerste drie maanden begeleidt.
Omdat we ons afvroegen of de huidige beoordelingssystematiek nog voldeed, lieten we de deelnemers aan onze hackathon hierop los: hoe kan het anders, beter? Daar kwamen veel ideeën uit, waarmee onze HR-manager aan de slag is gegaan. In 2019 zullen we de mogelijkheden voor een nieuw systeem verder onderzoeken, samen met een extern bureau.

In 2018 steeg het aantal fte opnieuw, maar niet meer zo spectaculair als vóór 2017. Eind 2018 had Free Press Unlimited 70 mensen in dienst, die samen 61,6 fte invullen (2017: 64 mensen en 56,1 fte). In de loop van het jaar namen we afscheid van twaalf collega’s, die zelf een nieuwe uitdaging zochten of wiens tijdelijke contract niet werd verlengd, en heetten we veertien nieuwe mensen welkom.

Diversiteit

Op de agenda van de Free Press Unlimited-dagen, onze interne leerdagen, staat steevast het onderwerp diversiteit en inclusiviteit. Dit jaar wilden we een stap verder gaan: een externe deskundige begeleidde onze discussie over interculturele communicatie. Bij Free Press Unlimited werken immers mensen van diverse nationaliteiten en culturele achtergronden. Niet voor niets is de voertaal meestal Engels, zodat iedereen de discussies kan volgen.

Als experiment deden we eind 2018 mee aan een survey van onderzoeksbureau Keystone naar inclusiviteit en diversiteit. Voor ons een mooie kans om in kaart te brengen wat mogelijke problemen zijn binnen de organisatie. Voelen mensen zich wel eens gediscrimineerd en zo ja, hoe dan? Hebben ze vervelende incidenten meegemaakt en hoe gaan collega’s en de organisatie daar mee om? Begin 2019 waren de (uiteraard anoniem verkregen) resultaten nog niet bij Free Press Unlimited bekend.

Kijken we naar de man-vrouw verhouding, dan doet Free Press Unlimited het niet slecht: de directie bestaat uit een vrouw en een man en we hebben vijf vrouwelijke en vier mannelijke managers. Dat is een afspiegeling van de totale verdeling binnen de organisatie, waar 39 vrouwen en 31 mannen werken. Ook de leeftijdsgroepen zijn bij Free Press Unlimited ongeveer even groot: 23 medewerkers zijn jonger dan 35 jaar, 26 zitten in de groep 35-50 jaar en 21 mensen zijn ouder.

Stagiaires en vrijwilligers

We waren ook dit jaar weer superblij met de vijf vrijwilligers die de afdeling Communicatie kwamen versterken. Ze schreven artikelen voor onze website en posts voor sociale media, en assisteerden bij evenementen als Free Press Live en Men4Women. Ook de frisse blik en de inhoudelijke bijdragen van onze vijf stagiaires waren zeer welkom. Zij werkten als project-assistenten in de projectteams en op de afdeling Communicatie, waar ze werden begeleid door senior projectmedewerkers.

Ziekteverzuim

Procentueel steeg het ziekteverzuim in 2018 flink, van 1,83% naar 3,36%, doordat twee medewerkers langdurig ziek waren. Natuurlijk doen we ons uiterste best om te voorkomen dat mensen ziek worden. Sinds eind 2017 hebben we daarom een preventiemedewerker in huis, die bijdraagt aan de dagelijkse veiligheid en gezondheid op kantoor. Ook nodigden we een ergonoom van de Arbodienst uit die advies gaf over een goede werkhouding.

Integriteitsbeleid

We behandelen iedereen met respect en doen ons werk integer; grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn uit den boze. Dit zijn een paar belangrijke uitgangspunten van het integriteitsbeleid van Free Press Unlimited. In de afgelopen jaren hebben we onderdelen hiervan al heel goed geregeld: er is een procedure voor klokkenluiders, we hebben een externe vertrouwenspersoon en ons veiligheidsbeleid en risicomanagement helpen ons de risico’s te beperken, voor de organisatie en voor individuele medewerkers. Maar het kan altijd beter én actueler.

In 2018 zetten we flinke stappen in de richting van een aangescherpt en compleet integriteitsbeleid, dat volgend jaar wordt ingevoerd. We breidden de interne en externe klachtenprocedures uit en maken die beter toegankelijk, en we versterken ons fraude- en corruptiebeleid. Onze gedragscode uit 2012 is geactualiseerd en gaat – naast een beschrijving van normen en waarden – in op het praktische gedrag van medewerkers. In 2019 zullen we interne workshops organiseren waarin we actief aan de slag gaan met deze praktische invulling.